Refun Policy นโยบายการคืนเงิน และยกเลิกบริการ

บริษัท สไมล์ ไมเกรน จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวการใช้บริการ ดังนี้นโยบายเงื่อนไขการคืนเงินจากกการสมัครใช้บริการแบบสมัครสมาชิกรายเดือน (Subscription) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอคืนเงิน การยกเลิก, เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการสั่งซื้อบริการด้าน Software ในกรณีต่างๆกรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อบริการด้าน Software การสั่งซื้อ Package ผิด ของผู้ซื้อเองกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อการบริการด้าน Software ทุกกรณีหลังจากที่ทำรายการ

คำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วกรณีที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ได้ทำการชำระเงินมาเต็มจำนวน และต้องการขอเงินหัก ณ ที่จ่ายคืนทางบริษัทฯขอสงวนการคืนเงินในการสั่งซื้อบริการแบบสมัครสมาชิกรายเดือน (Subscription) ทุกกรณีนโยบายเงื่อนไขการยกเลิกจากการสมัครใช้บริการแบบสมัครสมาชิกรายเดือน (Subscription) หากท่านต้องการรยกเลิกจากกการสมัครใช้บริการบริการแบบสมัครสมาชิกรายเดือน (Subscription) กรุณาส่งอีเมลมาที่ support@smilemigraine.com ภายหลังจากการยกเลิกดัง กล่าวบัญชีผู้ใช้ของท่านจะยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงรอบชำระค่าบริการในเดือนถัดไป อย่างไรก็ตาม ท่านจะไม่ได้รับเงิน คืนสำหรับค่า

บริการในเดือนปัจจุบันหรือเดือนที่ผ่านมา

หากท่านมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลหรือติดต่อเพิ่มเติม ได้ทาง support@smilemigraine.com เพื่อให้เราช่วยเหลือท่านเพิ่มเติม

  • ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 -